Aktuality

Silwet Star – Supermáčadlo

Organosilikónové zmáčadlo je špeciálny prípravok, ktorý zlepšuje pokryvnosť rastlín postrekovou kvapalinou, zvyšuje jej zmáčavosť a priľnavosť, a zabezpečuje lepšiu distribúciu aj na nezasiahnuté časti rastlín.

Plodina Dávka /ha  Poznámka
všetky plodiny, 

orná pôda, príprava plôch pred výsevom a výsadbou, strnisko, príprava lesných plôch pred výsadbou, nepoľnohospodárska pôda, železnice

0,01 – 0,15 % max. 0,3 l/ha; TM s fungicídmi, insekticídmi, akaricídmi, herbicídmi a desikantami; bez zníženia základnej dávky pesticídu

Zvyčajná dávka 0,1 l SILWET STAR na hektár

Ochranná doba a podmienky použitia sa riadia podľa použitého pesticídu, ku ktorému sa SILWET STAR pridáva.