Odporúčania

Doporučenie pre ošetrenie jačmeňa jarného

Druhou najčastejšou pestovanou plodinou je plodina s krátkou vegetačnou dobou – jačmeň jarný. Intenzita výskytu škodlivých činiteľov je jedným z limitujúcich faktorov ovplyvňujúcich výšku a kvalitu úrody.