NOVINKA!

Rodeo Plus

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SL) pre riedenie vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch.

 • Účinná látka: Glyphosate 360 g/l vo forme draselnej soli
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá
 • Registrácia: obilniny, hrach, peluška, sója, orná pôda, strnisko, jadroviny, kôskoviny, vinič, lúky, pasienky, 
 • Dávkovanie: 1,5 - 5 l/ha
 • Odporúčané množstvo vody: 150 - 250 l/ha

Pôsobenie prípravku:

RODEO PLUS je neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom. Rastliny ho prijímajú výlučne zelenými časťami, listami a byľami a asimilačným prúdením je rozvádzaný do celej rastliny. Touto translokáciou sa docieli zničenie i podzemných koreňových systémov odolných trvácich burín.

Nie je prijímaný koreňmi a nepôsobí na semená. Predpokladom úspešného ničenia trvácich hlboko koreniacich burín je vytvorenie dostatočnej listovej plochy v dobe aplikácie, aby bol zabezpečený čo najväčší príjem účinnej látky do rastlín. Najúčinnejšie sú ošetrenia v dobe od nasadenia kvetných pupeňov do odkvitnutia, kedy sú rastliny v plnom raste.

Príznaky pôsobenia sú: postupné vädnutie, žltnutie, zasychanie až zhnednutie zasiahnutých rastlín behom 10-14 dní. Za chladného a suchého počasia sa príznaky môžu prejaviť neskôr. Účinok sa zvyšuje vyššou intenzitou svetla a vyššou relatívnou vlhkosťou vzduchu.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

obilniny

jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny

3 l

7 dní

predzberová aplikácia

(uľahčenie zberu)

hrach, peluška, sója 

jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny

3 l

7 dní

suché semená;

predzberová aplikácia (uľahčenie zberu)

orná pôda

jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny

1,5 – 5 l

AT

pred sejbou, výsadbou

orná pôda

jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny

3 l

AT

po sejbe, výsadbe

orná pôda, strnisko

jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny

3 – 5 l

AT

po zbere

jadroviny, kôstkoviny

jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny

2 – 3 l

28 dní

(okrem broskyne)

vinič

jednoročné buriny, pýr a iné trváce buriny

2 – 3 l

7 dní

 

lúky, pasienky

obnova TTP

3 – 5 l

AT

 

úhorované plochy, orná pôda dočasne vyňatá z produkcie

jednoročné buriny, pýr, iné trváce buriny, nežiaduce dreviny

1,5 – 5 l

AT

 

AT- ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom

Doporučenie k aplikácií:

Prípravok aplikujte tak, aby boli vylúčené dažďové zrážky minimálne 5 hod. po aplikácii. Proti trvácim burinám aplikujte vyššiu dávku z povoleného rozpätia. Tiež proti stavikru vtáčiemu, púpave, parumenčeku nevoňavému a hluchavke purpurovej použite prípravok vo vyššej povolenej dávke.

V prípade nedostatočnej požadovanej účinnosti na určité spektrum burín kombinujte použitie prípravku RODEO PLUS s inými technikami likvidácie burín a tiež v kombinácii s prípravkami s obsahom iných účinných látok, s iným mechanizmom účinku.

Obilniny predzberová aplikácia (poľahnuté porasty na uľahčenie zberu)

 • Dávka vody: 150 – 250 l/ha
 • Max. počet aplikácií:  1x za rok

Aplikujte asi 10 – 14 dní pred zberom – vosková zrelosť, vlhkosť zrna pri aplikácii má byť max. 30 %.

Pozor, ide len o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, nie o desikáciu!

Obilná slama nesmie byť použitá ako krmivo pre zvieratá!

Hrach, peluška, sója (suché semená);  (uľahčenie zberu)

 • Dávka vody: 200 – 250 l/ha
 • Max. počet aplikácií:  1x za rok

Aplikujte 10 – 14 dní pred zberom, vlhkosť zrna má byť max. 30 %, aplikujte len pozemným postrekom.

Pozor, ide len o uľahčenie zberu silne zaburinených porastov, nie o desikáciu!

Strukoviny ošetrené prípravkom RODEO PLUS nesmú byť použité ako krmivo pre hospodárske zvieratá!

Orná pôda (pred sejbou, výsadbou)

 • Dávka vody: 150  – 250  l/ha
 • Max. počet aplikácií: 1 x za rok

Prípravok aplikujte pred sejbou alebo výsadbou plodiny. Pripravovať pôdu a siať je možné už o 3 dni po aplikácii, aj v prípade, že buriny sú ešte zelené. Diskovými bezorbovými sejačkami je možné siať už 24 hodín po aplikácii.

Maximálna aplikačná dávka prípravku je 5 l/ha. 

Orná pôda (po sejbe, výsadbe)

 • Dávka vody: 150 – 250 l/ha
 • Max. počet aplikácií:  1x  za rok

Prípravok aplikujte po sejbe, pred vzídením plodiny (BBCH 00-03). Semená musia byť zakryté vrstvou pôdy aspoň 15 mm hrubou.

Orná pôda, strnisko

 • Dávka vody: 150  – 250 l/ha
 • Max. počet aplikácií: 1x za rok

Aplikujte postemergentne po zbere plodín, pýr musí mať vyvinuté najmenej 3 – 4 listy (15 – 25 cm). Maximálna dávka prípravku za celé aplikačné obdobie je 3 l/ha.

Jadroviny, kôstkoviny (okrem broskyne), vinič

 • Dávka vody: 150  – 200 l/ha
 • Max. počet aplikácií: 1x za rok

Prípravok aplikujte na buriny, ktoré  sú v plnom raste, najmenej 20 cm vysoké, viacročné hlboko koreniace buriny nesmú byť zakryté inými burinami.

Nepoužívajte v jadrovinách mladších ako 2 roky.

Maximálna aplikačná dávka prípravku je 3 l/ha t.j. maximálne 1,08 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie. Povolené dávkovanie je stanovené na celoplošnú aplikáciu, pri pásovej alebo bodovej aplikácii použité dávkovanie zohľadňuje skutočnú veľkosť ošetrovanej plochy.

Pri aplikácii prípravku RODEO PLUS nesmú byť zasiahnuté listy ošetrovaných plodín! Pri aplikácii používajte vhodné opatrenia na zmiernenie rizika (použitie protiúletových trysiek, aplikácia s ochrannými štítmi).

Listy viniča ošetrené prípravkom RODEO PLUS nesmú byť použité na potravinárske účely.

Lúky a pasienky

 • Dávka vody: 200 l/ha
 • Max. počet aplikácií: 1x za rok

Prípravok aplikujte na obnovu trvalých trávnych porastov zarastených trvácimi burinami hlavne púpavou pred výsevom.

Lúky a pasienky ošetrené prípravkom RODEO PLUS nesmú slúžiť na spásanie a kŕmenie hospodárskych zvierat.

Úhorované plochy 

 • Dávka vody: 100 – 400 l/ha
 • Max. počet aplikácií: 1x za rok

Aplikujte v dávke 1,5 – 5 l/ha v závislosti od druhu burín a stupňa zaburinenia. Pred použitím na pôde vyňatej z produkcie ako súčasti podpornej dotačnej schémy, sa presvedčte o súlade s pravidlami schémy.

Maximálna aplikačná dávka prípravku je 5 l/ha t.j. maximálne 1,8 kg účinnej látky glyphosate na ha za celé aplikačné obdobie.

LETECKÁ APLIKÁCIA JE ZAKÁZANÁ!