NOVINKA!

LEPTOSTAR 200 SL

Systémový insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL), proti živočíšnym škodcom v repke ozimnej a kukurici.

 • Účinná látka: Acetamiprid 200 g/l (17,1 % hm)
 • Pôsobenie: systémové
 • Formulácia: tekutá
 • Registrácia:repka ozimná, kukurica na zrno + menej významné plodiny
 • Dávkovanie: podľa plodiny
 • Odporúčané množstvo vody: podľa plodiny

Pôsobenie prípravku:

Účinná látka prípravku LEPTOSTAR 200 SL acetamiprid je selektívny insekticíd so  systémovým účinkom, ktorý je v rastline rozvádzaný  translaminárne. Viaže sa na nikotínové receptory acetylcholínu, čo spôsobuje množstvo symptómov od hyperexcitácie po letargiu a paralýzu. Acetylcholín je hlavným excitačným neurotransmiterom v centrálnom nervovom systéme hmyzu.

Odporúčania pre aplikáciu:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

repka ozimná

krytonos repkový, krytonos štvorzubý,

0,2 – 0,3 l

AT

blyskáčik repkový, krytonos šešuľový

byľomor kelový

0,15 – 0,3 l

kukurica na zrno*

vijačka kukuričná

0,3 l

AT

* použitie zahŕňa aj použitie na kukuricu pukancovú.

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Doporučenie k aplikácií:

Repka ozimná

 • Dávka vody: 200 ‒ 400 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Proti krytonosom (repkový, štvorzubý) ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku predlžovania stonky do konca vývoja súkvetia (BBCH 30 – 59).
 • Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od tvorby kvetných pukov do konca vývoja súkvetia (BBCH 50 – 59).
 • Proti krytonosovi šešuľovému a byľomoru kelovému ošetrujte  v rastovej fáze konca vývoja súkvetia plodiny (BBCH 59).

Kukurica na zrno

 • Dávka vody: 300 ‒ 500 l/ha.  
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Kukuricu ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v období vývoja metliny (BBCH 51 – 59).

Menej významné použitie:

Doporučenie k aplikácií:

Plodina

Účel použitia

Dávka/ha

Ochranná doba

Poznámka

horčica biela, horčica čierna, kapusta sitinová, kapusta poľná olejnatá

krytonos štvorzubý, krytonos repkový

0,2 – 0,3 l

AT

 

blyskáčik repkový, krytonos šešuľový, byľomor kelový

0,15 – 0,3 l

ľan siaty

strapka žltá, strapka ľanová

0,3 l

semenné porasty, na produkciu vlákna

konopa siata

skočka chmeľová

0,2 – 0,3 l

semenné porasty, na produkciu vlákna

vijačka kukuričná, vošky, strapky

0,3 l

sója

nosániky

 

0,2 – 0,3 l

 

semenné porasty

mak

byľomor makový, krytonos makovicový

0,15 l

semenné porasty

slnečnica

bzdôšky

0,25 l

semenné porasty

tekvica

bzdôšky

0,2 – 0,3 l

semenné porasty

cirok, proso

vijačka kukuričná, vošky

0,2 – 0,3 l

AT

 

raž jarná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová, pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná

kohútik pestrý,

štítovka obilná

0,2 l

AT

 

raž ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale

štítovka obilná

0,2 l

AT

 

rajčiak, baklažán

molica skleníková, strapka západná, mínerky, vošky, bzdôšky, skočky

0,3 l

3 dni

pestovanie v skleníku

jabloň planá

podkopáčik špirálový, byľomor jablčný, chrústovec záhradný

0,125 l

14 dní

 

hruška

obaľovač jablčný, piliarka čerešňová, kvetovka hrušková, byľomor hruškový, méra hrušková, méra ovocná, méra škvrnitá

0,125 l

14 dní

 

dula, mišpuľa obyčajná

vošky, obaľovač jablčný

0,125 l

14 dní

 

višňa, čerešňa vtáčia

vošky, priadzovček púčikový, kvetovka kôstková, obaľovače

0,125 l

14 dní

 

broskyňa, nektárinka, marhuľa

obaľovače, vošky

0,125 l

14 dní

 

slivka

vošky, piliarka slivková, piliarka žltá, obaľovače, puklica slivková

0,125 l

14 dní

 

lieska

vošky, nosánik lieskový, puklica slivková, obaľovače 

0,125 l

14 dní

 

vlašský orech

vošky

0,125 l

14 dní

 

tabak

strapka tabaková, vošky

0,125-0,25 l

 

 

vŕba

vošky, liskavky,

0,125 l

 

lesné a okrasné škôlky, lesné porasty, semenáčiky a sadenice lesných drevín, vianočné stromčeky

vošky, chvostoskoky, rúrkovček smrekovcový

0,2 l

obnova lesných porastov

AT – ochranná doba je daná odstupom medzi termínom aplikácie a zberom.

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná! Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Prípravok neaplikujte počas kvitnutia ošetrovaných medonosných rastlín!

POKYNY PRE APLIKÁCIU

Horčica biela, horčica čierna, kapusta sitinová, kapusta poľná olejnatá

 • Dávka vody: 200 ‒ 400 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Proti krytonosovi štvorzubému a repkovému ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku rastu bočných výhonkov konca vývoja súkvetia (BBCH 20 – 59).
 • Proti blyskáčikovi repkovému ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 50 – 59).
 • Proti krytonosovi šešuľovému a byľomoru kelovému ošetrujte v rastovej fáze konca vývoja súkvetia (BBCH 59).

Obmedzenie pre kapustu sitinovú: na konzumné a kŕmne účely je možné použiť len olejnaté semená.

Ľan siaty

 • Dávka vody: 200 ‒ 400 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od vzídenia plodiny, resp. štádia klíčnych listov do vyvinutého 4. pravého listu (BBCH 10 – 14) a od predlžovania stonky do konca vývoja súkvetia (BBCH 30 – 59).

Konopa siata

 • Dávka vody: 200 ‒ 400 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Proti skočke chmeľovej ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od vyvinutého prvého páru listov až do 4 listových párov (BBCH 11 – 14).
 • Proti vijačke kukuričnej ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v mesiaci jún.
 • Proti voškám a strapkám ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od dosiahnutia 90% dĺžky stonky do konca vývoja kvetenstva na hlavnom výhone (BBCH 39 – 59).

Sója

Pri aplikácii do tejto plodiny z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok viac ako 1x za 2 roky na tom istom pozemku!

 • Dávka vody: 200 ‒ 500 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Proti nosánikom ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja listov (BBCH 11 – 19).

Mak

 • Dávka vody: 200 ‒ 400 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku tvorby makovíc do zberovej zrelosti (BBCH 71 – 89).

Slnečnica

Pri aplikácii do tejto plodiny z dôvodu ochrany podzemnej vody nepoužívajte tento prípravok viac ako 1x za 2 roky na tom istom pozemku!

 • Dávka vody: 300 ‒ 500 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od klíčnych listov do konca vývoja súkvetia (BBCH 10 – 59).

Tekvica

 • Dávka vody: 200 ‒ 500 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovom štádiu (BBCH 50 – 59).

Cirok, proso

 • Dávka vody: 300 ‒ 500 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku rastu metliny do rastovej fázy, keď sú jadierka v strede šúľka žltkasto-biele (BBCH 51 – 75).

Produkty z ciroku a prosa (okrem zrna), ktoré boli ošetrené týmto prípravkom, nesmú byť použité na kŕmne účely!

Raž jarná, pšenica tvrdá, pšenica špaldová, pšenica dvojzrnná, pšenica jednozrnná

 • Dávka vody: 200 ‒ 400 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Proti kohútikovi ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny, keď je vlajkový list už viditeľný, ale ešte stočený do plného kvetu  (BBCH 37 – 65).
 • Proti štítovke obilnej ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku steblovania do konca klasenia  (BBCH 30 – 59).

Raž ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná, tritikale

 • Dávka vody: 200 ‒ 400 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Proti štítovke obilnej ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku steblovania do konca klasenia  (BBCH 30 – 59).

Rajčiak, baklažán (skleník)

 • Dávka vody: 300 ‒ 750 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku rastu bočných výhonkov do plnej zrelosti plodov  (BBCH 20 – 89).

Jabloň planá

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.

Proti podkopáčikovi špirálovému

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od červeného púčika do konca  vývoja súkvetia (BBCH 57 – 59).

Proti byľomoru jablčnému

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku vývoja plodu do druhého opadu plodov. (BBCH 70 – 73).

Proti  chrústovcovi záhradnému

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od začiatku vývoja plodu do druhého opadu plodov. (BBCH 70 – 73).

Hruška

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.

Proti obaľovačovi jablčnému

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti od štádia opadu plodov po odkvitnutí (veľkosť plodov do 10 mm), do štádia, keď sú plody vzpriamené (veľkosť plodov do 40 mm) (BBCH 71 – 74).

Proti piliarke čerešňovej

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od opadu plodov po odkvitnutí (veľkosť plodov do 10 mm), až do zberovej zrelosti plodov (BBCH 71 – 87).

Proti kvetovke hruškovej

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59).

Proti byľomoru hruškovému

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja plodu (BBCH 71 – 79).

Proti  mére hruškovej, mére ovocnej a mére škvrnitej

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 –  59).

Dula, mišpuľa obyčajná

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.

Proti voškám

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od zväčšovania (nadúvania) kvetných pupeňov do konca vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59) a od začiatku vývoja plodu  až do zberovej zrelosti plodov (BBCH 70 – 87).

Proti obaľovačovi jablčnému

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti od štádia opadu plodov po odkvitnutí (plody dosahujú veľkosť do 10 mm), do štádia, keď sú plody vzpriamené (veľkosť plodov do 40 mm) (BBCH 71 – 74).

Višňa, čerešňa vtáčia

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.

Proti voškám a priadzovčekovi púčikovému

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59).

Proti kvetovke kôstkovej

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny, keď sú sepaly otvorené  až po koniec vývoja súkvetia (BBCH 57 – 59).

Proti obaľovačom

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59).

Listy, vzdušné zelené časti a stonky višne a čerešne vtáčej, ošetrené týmto prípravkom, sa nesmú použiť na výrobu bylinných nálevov a ani na iné potravinárske a kŕmne účely!

Broskyňa, nektárinka, marhuľa

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.
 • Počet aplikácií: 2 x za vegetačnú sezónu plodiny proti obaľovačom; 1 x proti voškám.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59).

Jadrá z marhúľ, ošetrených týmto prípravkom, sa nesmú použiť na potravinárske a kŕmne účely!

Slivka

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.

Proti voškám

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59) a od začiatku vývoja plodu až do zberovej zrelosti (BBCH 70 – 87).

Proti piliarkam

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od konca kvitnutia až do zberovej zrelosti (BBCH 69 – 87).

Proti obaľovačovi slivkovému

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti od štádia opadu plodov po odkvitnutí (veľkosť plodov do 10 mm) do začiatku vyfarbovania plodov (BBCH 71 – 81).

Proti puklici slivkovej

 • Maximálny počet aplikácií: 1 x.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze keď jednotlivé kvetné pupene sú viditeľné (ešte zatvorené) s krátkou stopkou, zelené listene sú ľahko otvorené plodiny do konca vývoja súkvetia (BBCH 55 – 59).

Proti obaľovačom (ovocný, hnedastý a iné) a iným listovým húseniciam

 • Maximálny počet aplikácií: 2 x.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.

Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59) a od začiatku vývoja plodu až do zberovej zrelosti (BBCH 70 – 87).

Lieska

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 2 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59).

Listy, vzdušné zelené časti liesky, ošetrené týmto prípravkom, sa nesmú použiť na výrobu bylinných nálevov a ani na iné potravinárske a kŕmne účely! 

Vlašský orech

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 2 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Interval medzi aplikáciami: 10 dní.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – ).

Listy, vzdušné zelené časti vlašského orecha, ošetrené týmto prípravkom, sa nesmú použiť na výrobu bylinných nálevov a ani na iné potravinárske a kŕmne účely!

Tabak

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 2 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Interval medzi aplikáciami: 7 dní.

Prípravok aplikujte od začiatku predlžovania stonky do konca vývoja súkvetia (BBCH 30 – 59) a od začiatku vývoja plodu po štádium, keď je 50 % semien v tobolke tmavých (BBCH 70 – 85). Vo fáze predĺženia stoniek a pokrytia rastlín v riadkoch (BBCH 30-39) aplikujte prípravok len 1x  za vegetáciu.

Plodina, po ošetrení týmto prípravkom, nie je určená na konzumné ani kŕmne účely!

 Vŕba

 • Dávka vody: 200 ‒ 750 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 2 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Interval medzi aplikáciami: 10 dní.
 • Ošetrujte  podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze vývoja súkvetia (BBCH 51 – 59).

Plodina, po ošetrení týmto prípravkom, nie je určená na konzumné ani kŕmne účely!

 Lesné a okrasné škôlky, lesné porasty, semenáčiky a sadenice lesných drevín, vianočné stromčeky

 • Dávka vody: 200 ‒ 400 l/ha.
 • Maximálny počet aplikácií: 1 x za vegetačnú sezónu plodiny.
 • Ošetrujte podľa signalizácie alebo po prekročení prahu škodlivosti v rastovej fáze plodiny od prvého pravého listu do konca kvitnutia (BBCH 11 – 69).

Tieto plodiny, po ošetrení týmto prípravkom, nie sú určené na konzumné ani kŕmne účely!